VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công Vụ

Giăng 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Chính Ta là cây nho thật, còn Cha Ta là người trồng nho. 2 Nhánh nào trong Ta mà không ra quả thì bị cắt bỏ, nhưng Ngài tỉa sửa những nhánh nào ra quả để càng nhiều quả hơn. 3 Các con được trong sạch rồi, nhờ lời Ta truyền dạy. 4 Hãy cứ ở trong Ta như chính Ta ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không liền với cây nho, thì tự nó không ra quả được; khi các con không ở trong Ta thì cũng chẳng kết quả gì. 5 Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. 6 Nếu ai không ở trong Ta thì bị ném ra ngoài, như nhánh nho lìa khỏi cây nho sẽ khô héo. Người ta sẽ gom lại ném vào lửa thì nó cháy rụi. 7 Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. 8 Nếu các con kết được nhiều quả là các con tôn vinh Cha Ta và như thế, xứng đáng làm môn đệ Ta. 9 Như Cha đã yêu Ta thể nào thì chính Ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. 10 Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. 11 Ta bảo cho các con những điều này để niềm vui của Ta ở cùng các con và niềm vui của các con được đầy trọn. 12 "Đây là điều răn Ta truyền: Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con. 13 Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. 14 Nếu các con vâng giữ điều Ta truyền dạy, thì các con là bạn hữu Ta. 15 Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các con là bạn hữu vì Ta đem mọi điều nghe được nơi Cha mà truyền lại cho các con. 16 Không phải các con chọn Ta, nhưng chính Ta tuyển chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin, thì Cha sẽ ban cho các con. 17 Ta truyền dạy các con những điều này để các con yêu thương nhau. 18 "Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết là họ đã từng ghét Ta trước rồi. 19 Nếu các con ra từ thế gian nầy thì thế gian sẽ yêu chuộng người của họ. Nhưng vì các con không thuộc thế gian và Ta đã tuyển chọn các con từ trong thế gian, nên thế gian hẳn sẽ ghét các con. 20 Hãy ghi nhớ lời Ta dạy bảo các con: Không đầy tớ nào hơn chủ mình được. Nếu họ đã bắt bớ Ta thì cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã vâng giữ lời Ta dạy thì cũng sẽ vâng giữ lời các con. 21 Nhưng họ sẽ đối xử với các con như vậy vì danh Ta và cũng vì họ không biết Đấng đã sai phái Ta. 22 Nếu Ta không đến bảo cho họ hay thì họ đã khỏi mắc tội, nhưng bây giờ họ không thể viện cớ gì để bào chữa tội lỗi mình được. 23 Người nào ghét Ta là ghét cả Cha Ta. 24 Nếu Ta không làm giữa họ những việc chưa ai từng làm nổi, thì họ khỏi mắc tội, nhưng bây giờ họ đã thấy rõ mà lại còn ghét Ta cùng Cha Ta. 25 Nhưng việc phải xảy đến như vậy để lời trong Kinh Luật được ứng nghiệm:’Họ đã ghét Ta vô cớ.’ 26 "Khi Đấng Phù Hộ đến, Đấng mà Ta bởi Cha sẽ sai đến với các con, Ngài là Thần Chân Lý xuất phát từ Cha; chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. 27 Và chính các con cũng sẽ làm nhân chứng, vì các con đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn