VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 17 | Giăng 18 | Giăng 19 | Công Vụ

Giăng 18

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau khi cầu xin những điều này, Đức Giê-su cùng các môn đệ băng qua khe Kít-rôn, tại đó có một khu vườn, Ngài và các môn đệ vào khu vườn. 2 Tên phản bội Giu-đa cũng biết chỗ này, vì Chúa thường họp với các môn đệ tại đó. 3 Giu-đa dẫn một đội lính và một số thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-si vào vườn, mang theo đèn đuốc và khí giới. 4 Đức Giê-su đã biết mọi việc sắp xảy đến cho Ngài, nên bước ra hỏi họ: "Các người tìm ai?" 5 Họ đáp: "Giê-su, người Na-xa-rét." Ngài trả lời: "Chính Ta đây." Giu-đa, tên phản bội, cũng đang đứng đó với họ. 6 Nghe Ngài bảo: "Chính Ta đây," họ giật lùi, ngã nhào xuống đất. 7 Ngài lại hỏi họ một lần nữa: "Các người tìm ai?" Họ đáp: "Giê-su, người Na-xa-rét." 8 Đức Giê-su đáp: "Ta đã bảo các người, chính Ta đây. Nếu các người tìm bắt Ta hãy để những người nầy đi." 9 Việc này nhằm ứng nghiệm lời Ngài đã nói: "Những người Cha ban cho Con, Con không để mất một ai cả." 10 Si-môn Phê-rơ sẵn có thanh gươm, nên rút ra chém đứt vành tai bên mặt của Man-chu, đầy tớ của vị trưởng tế. 11 Đức Giê xu bảo Phê-rơ: "Hãy nạp gươm vào vỏ; chén Cha đã ban cho Ta, Ta không uống sao?" 12 Sau đó, đội lính dưới quyền viên chỉ huy cùng các thuộc hạ của giới thẩm quyền Do Thái bắt Đức Giê-su trói lại. 13 Họ giải Ngài đến An-ne trước, vì ông là nhạc phụ của Cai-pha, vị trưởng tế đương niên. 14 Chính Cai-pha trước đây đã bàn với giới thẩm quyền Do Thái: "Thà để một người chết thay cho toàn dân vẫn hơn." 15 Si-môn Phê-rơ và một môn đệ nữa đi theo Ngài. Môn đệ kia nhờ quen biết vị trưởng tế nên vào được trong sân dinh với Đức Giê-su, 16 còn Phê-rơ đứng ngoài cửa. Môn đệ quen biết vị trưởng tế ra nói với đứa tớ gái gác cổng, rồi đưa Phê-rơ vào trong. 17 Đứa tớ gái gác cổng hỏi Phê-rơ: "Ông không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Phê-rơ trả lời: "Không phải tôi!" 18 Các gia nhân và đám thuộc hạ đốt một đống lửa rồi đứng sưởi vì trời giá lạnh; Phê-rơ cũng đứng sưởi với họ. 19 Vị trưởng tế tra hỏi Đức Giê-su về các môn đệ của Ngài và những giáo lý Ngài dạy dỗ. 20 Đức Giê-su đáp: "Ta đã tuyên bố công khai cho cả thiên hạ. Ta thường dạy dỗ trong các hội đường hay trong đền thờ, nơi tập họp của người Do Thái. Ta chẳng nói điều gì lén lút cả. 21 Sao ông lại hạch hỏi Ta? Hãy tra hỏi những người nghe Ta, xem Ta bảo họ những gì. Chính họ biết rõ những điều Ta dạy dỗ." 22 Nghe Đức Giê-su nói vậy, một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh vả mặt Ngài mà trách: "Sao anh dám trả lời vị trưởng tế như vậy?" 23 Đức Giê-su đáp: "Nếu Ta sai, hãy chỉ ra Ta sai chỗ nào, còn nếu Ta nói phải, sao lại đánh Ta?" 24 Rồi An-ne sai giải Đức Giê-su vẫn còn bị trói, sang trưởng tế Cai-pha. 25 Đang khi Si-môn Phê-rơ đứng sưởi tại đó, mấy người kia hỏi: "Chắc anh cũng thuộc các môn đệ của ông ta chứ gì?" Nhưng Phê-rơ chối: "Không phải tôi đâu!" 26 Một gia nhân của vị trưởng tế, có họ hàng với người bị Phê-rơ chém đứt tai, nói: "Chính tôi đã chẳng thấy anh ở trong khu vườn với ông ta đó sao!" 27 Phê-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy. 28 Chúng giải Đức Giê-su từ nhà Cai-pha đến dinh thống đốc. Lúc ấy trời còn sớm. Họ không dám vào trong dinh sợ bị ô uế, không ăn lễ Vượt Qua được. 29 Cho nên Phi-lát đi ra bên ngoài hỏi: "Các người tố cáo người này tội gì?" 30 Họ trả lời: "Nếu hắn không làm ác, chúng tôi đã chẳng giải đến nộp quan." 31 Phi-lát bảo họ: "Thế thì hãy chiếu luật của các người mà xử tội hắn đi! "Các người Do Thái thưa lại: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai hết." 32 Việc này xảy ra để ứng nghiệm điều Đức Giê-su đã bảo Ngài phải chết cách nào. 33 Phi-lát trở vào trong dinh gọi Đức Giê-su hỏi: "Có phải anh là Vua Do Thái không?" 34 Đức Giê-su trả lời: "Ông hỏi Ta như vậy hay có ai trình với ông về Ta?" 35 Phi-lát nói: "Ta là người Do Thái sao? Dân tộc anh và các thượng tế đã nộp anh cho ta. Anh đã làm gì vậy?" 36 Đức Giê-su đáp: "Vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy. Nếu vương quốc Ta thuộc thế gian nầy, các môn đệ Ta đã chiến đấu để Ta khỏi bị nộp vào tay người Do Thái. Không, vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy." 37 Phi-lát liền hỏi Ngài: "Vậy anh là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính quan vừa bảo Ta là vua. Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe theo tiếng Ta." 38 Phi-lát hỏi: "Chân lý là gì?" Nói xong, Phi-lát trở ra bên ngoài bảo các người Do Thái: "Ta không tìm được lý do nào để buộc tội người nầy cả. 39 Nhưng theo tục lệ của các người, ta thường phóng thích cho các người một tù nhân trong dịp lễ Vượt Qua này. Các người muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các người không?" 40 Họ lại la lớn phản đối: "Không, đừng tha hắn. Xin tha cho Ba-ra-ba." Ba-ra-ba là một tướng cướp.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn