VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Giăng 3 | Công Vụ

Giăng 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ba ngày sau, có một tiệc cưới ở Ca-na, miền Ga-li-lê. Mẹ Đức Giê-su có mặt tại đó. 2 Đức Giê-su và các môn-đệ cũng được mời dự tiệc. 3 Khi thiếu rượu, mẹ Đức Giê-su bảo Ngài: "Người ta hết rượu rồi!" 4 Đức Giê-su nói: "Thưa mẹ, việc của Con có can hệ gì đến mẹ, giờ Con chưa đến!" 5 Mẹ Ngài nói với những người hầu tiệc: "Người bảo sao hãy làm vậy!" 6 Tại đó có sáu cái vại bằng đá, mỗi cái chứa khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi lít nước, dùng cho lệ tẩy sạch của người Do Thái. 7 Đức Giê-su bảo: "Hãy đổ nước đầy các vại nầy đi!" Họ đổ đầy tới miệng vại. 8 Rồi Ngài tiếp: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Vậy họ mang đến cho ông ấy. 9 Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, (chẳng biết rượu từ đâu đến, nhưng những người hầu tiệc đã múc nước thì biết rõ,) ông gọi chú rể 10 bảo: "Người ta ai cũng đãi rượu ngon trước, còn rượu dở dành cho lúc khách đã say, riêng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ!" 11 Thế là tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Đức Giê-su thực hiện dấu lạ đầu tiên và bày tỏ vinh quang Ngài, nên các môn đệ tin Ngài. 12 Sau đó, Chúa cùng với mẹ, các em và môn đệ xuống thành Ca-pha-na-um, nhưng chỉ ghé lại ít ngày thôi. 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Ngài thấy trong sân đền thờ người thì buôn bán bò, chiên, bồ câu; kẻ lại ngồi đổi bạc. 15 Ngài bện dây roi, đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ luôn với chiên bò. Ngài vứt tung tiền và lật đổ bàn ghế của người đổi bạc. 16 Ngài truyền lệnh cho những người bán bồ câu: "Dẹp sạch những thứ nầy đi! Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!" 17 Môn đệ Ngài nhớ lời Thánh Kinh: "Nhiệt tình về nhà Chúa thiêu đốt tôi!" 18 Còn người Do Thái vặn hỏi Ngài: "Ông có dấu lạ gì để chứng tỏ ông có quyền hành động như vậy?" 19 Đức Giê-su trả lời: "Phá hủy thánh điện nầy đi rồi trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!" 20 Người Do Thái hỏi lại: "Người ta phải mất bốn mươi sáu năm để xây thánh điện này mà ông chỉ cần ba ngày để dựng lại sao?" 21 Nhưng thánh điện Ngài nói đây là thân xác Ngài. 22 Vì vậy, sau khi Ngài sống lại, các môn đệ mới nhớ ra là Ngài đã nói như vậy, nên họ tin Thánh Kinh và lời Đức Giê-su dạy. 23 Khi Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ Vượt Qua, nhiều người tin danh Ngài vì thấy những dấu lạ Ngài đã làm, 24 nhưng Đức Giê-su không tin cậy họ vì Ngài biết tất cả mọi người. 25 Không cần ai làm chứng về loài người vì Ngài biết rõ lòng dạ con người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn