VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công Vụ

Giăng 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, nhằm một kỳ lễ của người Do Thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần bên Cửa Chiên, có một cái hồ dưới vòm cung năm hàng cột, tiếng Do Thái gọi là Bết-xa-tha. 3 Người đau yếu, mù lòa, què quặt và bại liệt nằm tại đây rất đông. 5 Ở đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy người nằm liệt, biết người mang bệnh đã lâu nên hỏi: "Anh có muốn lành bệnh không?" 7 Người bệnh đáp: "Thưa ông, chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động. Khi tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi!" 8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đứng dậy, vác chõng rồi bước đi!" 9 Lập tức, người ấy được lành, mang chõng mà đi. Hôm ấy nhằm ngày Sa-bát. 10 Vì thế, người Do Thái nói với người được chữa lành: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng đi như vậy!" 11 Anh ta đáp: "Chính người chữa cho tôi lành đã bảo tôi: Hãy vác chõng mà đi!" 12 Họ hỏi: "Ai là người dám bảo anh mang chõng đi?" 13 Người được lành bệnh không biết là ai vì Đức Giê-su đã lẩn vào đám đông đang tụ tập tại đó. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy tại đền thờ, Ngài bảo: "Nầy, anh đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e lại gặp điều càng tệ hơn chăng?" 15 Người ấy ra đi báo cho người Do Thái biết rằng chính Đức Giê-su là người đã chữa lành cho mình. 16 Thế là người Do Thái theo dõi bắt bớ Đức Giê-su, chỉ vì Ngài đã làm những việc ấy trong ngày Sa-bát. 17 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Cha Ta xưa nay vẫn làm việc và Ta cũng làm như vậy!" 18 Do đó, người Do Thái càng rắp tâm sát hại Đức Giê-su, vì không những Ngài đã phạm ngày Sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời. 19 Vì thế, Đức Giê-su nói: "Thật vậy, Ta bảo các người: Con chẳng tự mình làm gì, trừ những việc Con thấy nơi Cha, vì điều nào Cha làm thì Con mới làm! 20 Vì Cha yêu quý Con nên bày tỏ cho Con tất cả những điều Cha làm và lại còn tỏ những việc vĩ đại hơn nữa, làm các người phải kinh ngạc. 21 Như Cha đã khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào thì Con cũng sẽ ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy! 22 Vì Cha chẳng đoán xét ai cả nhưng đã trao cho Con trọn quyền đoán xét để mọi người tôn kính Con cũng như họ đã tôn kính Cha. 23 Người nào chẳng tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến. 24 Thật vậy, Ta bảo các người, ai nghe theo lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta sẽ được sự sống vĩnh phúc, và khỏi phải bị đoán phạt, nhưng vượt khỏi sự chết để đến sự sống. 25 "Thật vậy, Ta bảo các người: Giờ sắp điểm, mà thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người chết sẽ được nghe tiếng gọi của Con Đức Chúa Trời và những người nào nghe sẽ được sống. 26 Vì chính Cha là Nguồn Sự Sống, nên Ngài cũng đã cho Con làm Nguồn Sự Sống. 27 Ngài đã ban cho Con trọn quyền phán xét, vì Con chính là Con Người! 28 Các người đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp điểm, khi tất cả những người nằm trong mộ sẽ nghe tiếng gọi của Ngài 29 và ra khỏi mộ. Ai làm việc thiện sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để nhận án phạt. 30 "Ta không thể tự mình làm việc gì. Ta phán xét theo điều Ta nghe biết và sự phán xét của Ta thật công minh vì Ta không theo ý Ta nhưng theo ý Đấng đã sai Ta. 31 "Nếu chính Ta làm chứng về mình, lời chứng của Ta không hợp lệ; 32 có Đấng khác làm chứng về Ta và Ta biết lời chứng của Ngài về Ta là xác thực. 33 Chính các người đã cử người đến cùng Giăng thì người đã xác chứng sự thật. 34 Ta không dựa vào lời chứng của loài người, nhưng Ta nói lên những điều nầy để các người được cứu rỗi. 35 Giăng là ngọn đèn được chiếu sáng mà chính các người thích tạm vui hưởng ánh sáng của người trong giây lát. 36 Nhưng chính Ta có một bằng chứng hùng mạnh hơn của Giăng, đó là các công tác Cha giao cho Ta hoàn tất. Ngay các công tác Ta làm đó chứng thực về Ta rằng Cha đã sai Ta! 37 Chính Cha là Đấng sai Ta và làm chứng về Ta. Các người chưa bao giờ nghe được tiếng của Ngài, cũng chưa bao giờ thấy được hình dạng Ngài. 38 Đạo Ngài các người đã không giữ trong lòng, vì các người không chịu tin theo Đấng mà Ngài sai đến. 39 Các người nghiên cứu Thánh Kinh, vì các người tin rằng trong đó có sự sống vĩnh phúc. Chính Thánh Kinh cũng làm chứng về Ta. 40 Thế mà các người vẫn không chịu đến cùng Ta để được sự sống. 41 Ta chẳng cầu vinh nơi loài người, 42 nhưng Ta biết các người chẳng có lòng yêu kính Đức Chúa Trời. 43 Chính Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến nhưng các người không tiếp nhận Ta; nếu có người nào khác lấy danh nghĩa riêng mà đến thì các người lại đón tiếp! 44 Làm sao các người tin được một khi các người chỉ thích nhận vinh quang của nhau thay vì tìm kiếm vinh quang từ Đức Chúa Trời duy nhất? 45 Đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các người trước mặt Cha; Môi-se, người mà các người kỳ vọng, chính là người sẽ tố cáo các người! 46 Nếu các người thật sự tin lời Môi-se thì hẳn đã tin Ta, vì người viết về Ta! 47 Nhưng nếu những lời người ghi chép mà các người còn không tin, thì làm sao các người tin lời Ta nói đây?"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn