VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 3 | Công Vụ 4 | Công Vụ 5 | Rô-ma

Công Vụ 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phê-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các vị tế lễ, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh Đền Thờ và các người Sa-đu-sê chợt đến nơi. 2 Họ rất bực mình vì các sứ đồ dạy bảo dân chúng và công bố rằng trong Đức Giê-su có sự sống lại của người chết. 3 Họ bắt Phê-rơ và Giăng, nhưng trời đã tối, nên đem tạm giam vào ngục qua đêm. 4 Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến năm ngàn. 5 Hôm sau, các nhà lãnh dạo, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật hội họp tại Giê-ru-sa-lem. 6 Có trưởng tế An-na, các ông Cai-pha, Giăng, Á-lịch-sơn và các người khác trong gia đình vị trưởng tế tham dự. 7 Họ cho giải hai sứ đồ đến đứng giữa họ rồi tra vấn: "Các anh nhờ quyền năng nào và nhân danh ai mà làm việc nầy?" 8 Lúc ấy Phê-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, đáp lời: "Thưa quý vị lãnh đạo nhân dân và quý vị trưởng lão! 9 Hôm nay, chúng tôi bị tra xét về một việc lành là giúp một người tàn tật, và quý vị hỏi nhờ đâu mà người ấy được lành. 10 Xin tất cả quý vị và toàn dân Y-sơ-ra-ên biết cho rằng đó là nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, người Na-xa-rét! Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhờ Danh Ngài mà người nầy được lành và đứng trước mặt quý vị. 11 Ngài là Tảng Đá đã bị quý vị là những thợ nề xây nhà khinh dể, nhưng lại trở thành tảng Đá đầu góc nhà. 12 Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu. 13 Khi thấy Phê-rơ và Giăng can đảm như thế, và nhận xét rằng hai ông là người tầm thường, kém học thức, họ đều kinh ngạc nhưng phải nhìn nhận rằng hai ông đã từng ở với Đức Giê-su. 14 Tuy nhiên vì thấy người què được chữa lành đang đứng với hai ông nên họ chẳng chối cãi gì được. 15 Họ liền ra lệnh cho hai ông ra khỏi phòng họp hội đồng, rồi bàn luận với nhau rằng : 16 "Chúng ta sẽ làm gì với mấy người nầy đây? Vì họ đã làm một dấu lạ hiển nhiên, tất cả dân chúng Giê-ru-sa-lem đều biết rõ, nên chúng ta không thể nào chối cãi. 17 Nhưng muốn cho việc nầy đừng lan rộng thêm giữa dân chúng, chúng ta hãy đe dọa, đừng cho họ nhắc đến Danh nầy nữa!" 18 Vậy họ gọi hai ông vào và cấm tuyệt đối không được nói hay dạy về Danh Đức Giê-su nữa. 19 Nhưng Phê-rơ và Giăng đáp: "Điều nào phải lẽ hơn? Trước mặt Đức Chúa Trời, nên vâng lời quý vị hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Xin quý vị vui lòng thẩm định. 20 Nhưng chúng tôi không thể nào không nói lên những điều chúng tôi đã nghe và thấy." 21 Họ đe dọa thêm nữa rồi phóng thích hai người. Họ không tìm được cách nào trừng phạt hai người vì toàn thể dân chúng đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc vừa xảy ra. 22 Người đàn ông được phép lạ chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi. 23 Sau khi được phóng thích, hai người quay về với anh em mình và thuật lại những lời các thượng tế và trưởng lão đe dọa. 24 Nghe xong, họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Chúa, Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. 25 Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi: "Tại sao các nước nổi giận và các dân âm mưu vô ích? 26 Các vua trên thế gian và các lãnh tụ họp nhau chống nghịch Chúa và Chúa Cứu Thế của Ngài.’ 27 Thật thế, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát toa rập với các dân ngoại quốc và người Y-sơ-ra-ên ngay trong thành phố nầy mà chống nghịch Đức Giê-su, Đầy Tớ Thánh của Chúa đã được Chúa xức dầu 28 để thực hiện những điều mà bàn tay Chúa và ý chỉ Chúa đã ấn định từ trước. 29 Và bây giờ, lạy Chúa, xin Chúa đoái xem các sự đe dọa của họ và ban cho các đầy tớ Ngài lòng đầy dũng cảm để rao giảng lời Chúa. 30Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ, phép mầu nhân danh Đầy Tớ Thánh Ngài là Đức Giê-su". 31 Họ đang cầu nguyện thì phòng họp rúng động. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dũng cảm. 32 Bấy giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. 33 Các sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su và tất cả đều được ân sủng dồi dào. 34 Trong các tín hữu, không còn ai nghèo thiếu, vì những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản 35 đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu cá nhân. 36 Giô-sép — người được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba nghĩa là "Con Trai Niềm An Ủi,’ thuộc dòng họ Lê-vi, sinh trưởng tại đảo Síp — 37 bán đám ruộng của mình và đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn