VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 13 | I Cô-rinh-tô 14 | I Cô-rinh-tô 15 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy khao khát tìm kiếm các linh ân, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. 2 Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm. 3 Còn tiên tri thì rao truyền cho loài người để xây dựng, khích lệ và an ủi. 4 Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng hội thánh. 5 Tôi mong tất cả anh chị em nói tiếng lạ nhưng mong anh chị em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri quan trọng hơn người nói tiếng lạ mà không được thông dịch để hội thánh được xây dựng. 6 Thưa anh chị em, nếu bây giờ tôi đến với anh chị em mà không nói lời mạc khải từ Chúa, lời tri thức hay lời tiên tri hoặc lời dạy dỗ nhưng nói tiếng lạ thì ích gì cho anh chị em? 7 Cũng vậy, những nhạc cụ không sinh động như sáo, đàn cầm khi phát ra âm thanh, nếu âm điệu không phân biệt thì làm sao biết được sáo hay đàn cầm chơi điệu gì? 8 Và nếu người ta không phân biệt được tiếng kèn thổi thì làm sao chuẩn bị ra trận? 9 Anh chị em cũng vậy, khi nói tiếng lạ, anh chị em nói tiếng không rõ nghĩa làm sao ai hiểu được anh chị em nói gì? Như thế anh chị em đang nói vu vơ. 10 Trên thế giới có nhiều ngôn ngữ nhưng ngôn ngữ nào cũng có ý nghĩa. 11 Vậy nếu tôi không hiểu ngôn ngữ của người nói thì tôi sẽ là người ngoại quốc đối với người ấy và người ấy cũng là người ngoại quốc đối với tôi. 12 Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em khao khát tìm kiếm các linh ân, thì hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng hội thánh. 13 Vì vậy người nói tiếng lạ nên cầu nguyện để có thể thông dịch tiếng ấy. 14 Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện nhưng tâm trí lại bất động. 15 Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. 16 Nếu anh chị em chỉ cảm tạ Chúa bằng tâm linh mà thôi, thì thế nào một người bình thường đáp "A-men" cùng với lời cảm tạ của anh chị em được, vì người ấy không hiểu anh chị em nói gì. 17 Vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật tốt lành, nhưng không xây dựng được người khác. 18 Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. 19 Nhưng trong hội thánh, tôi thà chỉ nói năm lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác hơn là nói một vạn lời bằng tiếng lạ. 20 Thưa anh chị em, đừng suy nghĩ như trẻ con, nhưng về sự ác hãy như trẻ con, hãy trưởng thành trong sự suy nghĩ. 21 Trong Kinh Luật có chép: "Chúa phán: Ta sẽ nhờ những người nói tiếng khác và dùng môi miệng người ngoại quốc để phán với dân này, nhưng dầu vậy họ vẫn không nghe Ta.". 22 Như thế các tiếng lạ là một dấu không phải cho những người tin nhưng cho những người không tin; còn nói tiên tri không phải cho những người không tin nhưng cho tín hữu. 23 Vậy, khi cả hội thánh họp lại và tất cả mọi người đều nói tiếng lạ, chợt có người bình thường hoặc người chưa tin bước vào, có phải họ sẽ nghĩ rằng anh chị em điên cuồng chăng? 24 Nhưng nếu mỗi người đều nói tiên tri, chợt có ai không tin hoặc người bình thường bước vào, người ấy sẽ bị mọi người thuyết phục và xét đoán. 25 Những bí ẩn trong lòng người ấy sẽ bị tỏ bày và người ấy sẽ quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời mà công bố rằng: Thật có Đức Chúa Trời giữa anh chị em. 26 Thưa anh chị em, thế thì vấn đề là gì? Khi anh chị em họp lại với nhau, người thì có thánh ca, người có lời dạy dỗ, người có lời mạc khải, người nói tiếng lạ, người thông dịch tiếng lạ. Hãy làm mọi sự để xây dựng. 27 Nếu có ai nói tiếng lạ thì chỉ nên hai hay ba người là nhiều nhất, phải theo thứ tự và một người phải thông dịch. 28 Nếu không có ai thông dịch, người ấy nên im lặng trong hội thánh; chỉ nói với riêng mình và với Đức Chúa Trời. 29 Chỉ nên hai hay ba tiên tri rao giảng và những người khác suy xét. 30 Nhưng nếu có người ngồi đó được Chúa mạc khải thì người đang nói trước đó hãy im lặng. 31 Vì theo thứ tự, mỗi anh chị em đều có thể nói tiên tri để tất cả cùng được học hỏi và được khích lệ. 32 Tâm thần của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. 33 Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời hỗn loạn mà là Đức Chúa Trời bình an như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. 34 Trong các buổi hội họpc phụ nữ nên yên lặng vì họ không được phép nói nhưng hãy thuận phục như Kinh Luật dạy. 35 Nếu họ muốn học hỏi điều gì, hãy hỏi chồng mình ở nhà, vì phụ nữ nói lên trong hội thánh là điều đáng hổ thẹn. 36Có phải lời Đức Chúa Trời phát xuất từ anh chị em không? Hay là lời Chúa chỉ đến với anh chị em thôi sao? 37 Nếu có ai nghĩ rằng mình là tiên tri hay người được linh ân thì hãy biết rằng những điều tôi viết cho anh chị em là mạng lệnh của Chúa. 38 Nhưng nếu ai không công nhận điều này thì người ấy cũng không được công nhận. 39 Thế thì, thưa anh chị em, hãy khao khát tìm kiếm ân tứ làm tiên tri, nhưng đừng ngăn cấm việc nói tiếng lạ. 40 Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và trong trật tự.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn