VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phục Truyền | Giô-suê 2 | Giô-suê 3 | Giô-suê 4 | Thẩm Phán

Giô-suê 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sáng hôm sau, Giô-suê và toàn dân Y-sơ-ra-ên dậy sớm rời Si-tim đến bờ sông Giô-đanh và cắm trại tại đó trước khi vượt qua sông. 2 Sau ba ngày, các viên chức đi suốt trại quân 3 ra lệnh cho nhân dân: "Khi nào các ngươi thấy Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi dời chỗ, tức là khi các thầy tế lễ người Lê-vi khiêng rương ấy ra đi, thì các ngươi hãy rời chỗ mình đang ở và đi theo Rương ấy. 4 Nhưng phải giữ một hoảng cách với Rương độ 900m, chứ không được đến gần ngõ hầu các ngươi biết đường phải đi, vì các ngươi chưa đi qua đường này bao giờ." 5 Giô-suê bảo dân chúng: "Hãy tự thánh hoá mình, vì ngày mai CHÚA sẽ làm những việc diệu kỳ giữa các ngươi." 6 Ông cũng bảo các thầy tế lễ: "Hãy khiêng Rương Giao Ước và đi trước nhân dân." Họ khiêng Rương Giao Ước lên và ra đi trước toàn dân. 7 CHÚA phán dạy Giô-suê: "Hôm nay Ta sẽ bắt đầu tôn trọng con trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên, để họ biết Ta ở với con như Ta đã ở với Môi-se 8 Con hãy ra lệnh cho các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước: "Khi các ngươi đến bờ sông Giô-đanh, hãy đứng dưới sông.’" 9 Giô-suê bảo dân Y-sơ-ra-ên: "Hãy lại gần đây để nghe lời của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi." 10 Giô-suê tiếp: "Nhờ việc này, các ngươi sẽ ý thức rằng Đức Chúa Trời hằng sống đang ngự giữa các ngươi, chắc chắn Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi các dân Ca-na-an, Hê-tít, Hê-vít, Phê-rê-sít, Ghi-rê-ga-sít, A-mô-rít và Giê-bu-sít. 11 Kìa Rương Giao Ước của CHÚA của cả địa cầu sẽ đi qua trước các ngươi vào sông Giô-đanh. 12 Bây giờ, hãy chọn mười hai người trong các chi tộc Y-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc một người. 13 Khi nào các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của CHÚA là Chúa Tể trời đất vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đanh, nước sông sẽ chia làm hai, dòng nước từ nguồn chảy về sẽ ngưng đọng và tụ lại thành một khối." 14 Khi nhân dân nhổ trại để qua sông Giô-đanh, các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước đi trước toàn dân. 15 Lúc ấy, nước sông Giô-đanh dâng ngập các bờ suốt mùa gặt. Khi các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước vừa đến bờ sông, chân họ vừa chạm đến mé nước, 16 nước sông từ nguồn đổ xuống liền ngừng chảy. Nước dồn lại thành một khối trên một khoảng rất dài ngang thành A-đam, gần Xát-than, trong khi nước hạ lưu cứ chảy xuống Biển A-ra-ba (tức biển Muối). Như thế, nhân dân kéo qua sông, trực chỉ Giê-ri-cô. 17 Các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của CHÚA đứng vững vàng trên đất khô giữa lòng sông Giô-đanh, trong khi dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông như trên đất khô, cho đến khi toàn dân đều qua hết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn