VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Ti-mô-thê | Tích 1 | Tích 2 | Phi-lê-môn

Tích 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để giúp những người được Đức Chúa Trời lựa chọn tin nhận Chúa và hiểu biết chân lý, là điều hợp với đạo Chúa. 2 Đức tin và tri thức ấy đặt nền tảng trên niềm hy vọng về sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ nói dối; Ngài đã hứa ban sự sống ấy từ trước vô cùng 3 và đến đúng kỳ, đã bày tỏ Lời Ngài qua việc truyền giảng mà ta đã được ủy nhiệm theo lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta. 4 Mến gửi Tích, con thật của ta trong đức tin chung của chúng ta. Nguyền xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa Cứu Thế chúng ta ban ân sủng và bình an cho con. 5 Ta để con ở lại đảo Cơ-rết để con thu xếp những việc chưa xong, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành phố như ta đã dặn bảo con. 6 Trưởng lão phải là người không chỗ trách được, chỉ lấy một vợ, con cái đều tin Chúa chứ không bị tố cáo là trụy lạc hay ngỗ nghịch. 7 Vì được quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải là người không chỗ trách được, chứ không nóng tính, đam mê, ghiền rượu, tàn bạo, tham lợi phi nghĩa, 8 nhưng là người hiếu khách, thích làm việc thiện, tiết độ, ngay thẳng, thánh khiết, tự chủ, 9 giữ vững giáo huấn của đạo đáng tin cậy, hầu có thể nhờ đạo lý chân chính mà khuyên bảo hay bài bác những kẻ chống báng. 10 Vì có nhiều kẻ vô kỷ luật, nói nhảm và lừa gạt, nhất là những người chịu cắt bì, 11 con phải bắt họ câm miệng, vì họ dạy những điều không đáng dạy để làm nhiều người bị tán gia bại sản — để trục lợi bất chính. 12 Chính một tiên tri của họ đã nói: "Người Cơ-rết luôn giả dối, độc dữ như loài thú ham ăn và biếng nhác." 13 Lời đó thật đúng. Vậy nên con hãy khiển trách họ nghiêm khắc, để họ biết giữ vững đức tin, 14 chứ đừng quan tâm đến những huyền thoại Do Thái, và các điều răn của bọn người xuyên tạc chân lý. 15 Đối với người tinh khiết, tất cả đều tinh khiết, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín, thì chẳng có gì tinh khiết cả. Thật ra, cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bị băng hoại. 16 Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ khả ố, bất phục tùng, không thể làm một việc tốt lành nào cả.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn