VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Thẩm Phán 12 | Thẩm Phán 13 | Thẩm Phán 14 | Ru-tơ

Thẩm Phán 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt CHÚA, vậy CHÚA phó họ vào tay dân Phi-li-tin trong bốn mươi năm. 2 Có một người ở Xô-ra, tên là Ma-nô-a, thuộc chi tộc Đan; vợ ông son sẻ,không con. 3 Thiên sứ của CHÚA hiện ra cùng nàng và bảo: "Nầy, ngươi vốn son sẻ, không con, nhưng ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. 4 Vậy từ nay ngươi chớ uống rượu hay bất cứ thức uống gì có men, ngươi cũng đừng ăn vật gì không thanh sạch, 5 vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không qua đầu nó, vì đứa trẻ sẽ thành một người Na-xi-rê, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra, và nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay dân Phi-li-tin." 6 Nàng đi thuật lại cho chồng nàng và nói: "Một người của Đức Chúa Trời có đến gặp em. Diện mạo người ấy giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh sợ. Em không dám hỏi người ấy từ đâu đến, và người ấy cũng không nói cho em biết tên. 7 Nhưng người ấy bảo em rằng: "Ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy từ nay ngươi không được uống rượu hay uống bất cứ hức gì có men, và cũng không được ăn những vật không thanh sạch, vì đứa trẻ ấy sẽ thành người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời.’" 8 Ma-nô-a bèn cầu nguyện với CHÚA: "Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài, xin CHÚA sai người của Đức Chúa Trời đến với chúng con một lần nữa, để dạy chúng con biết cách nuôi dưỡng đứa bé sắp sinh như thế nào." 9 Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Ma-nô-a, và thiên sứ của CHÚA trở lại gặp người nữ khi nàng đang ở ngoài đồng; khi ấy Ma-nô-a chồng nàng không có ở đó. 10 Nàng liền vội vàng chạy đi báo tin cho chồng rằng: "Người ấy đang ở đây! Người đã hiện ra với em hôm trước đó!" 11 Ma-nô-a chỗi dậy và đi theo vợ. Khi gặp người ấy, Ma-nô-a hỏi: "Thưa có phải ngài là người đã nói chuyện với vợ tôi không?" Người đáp: "Chính ta." 12 Vậy Ma-nô-a hỏi người: "Khi lời của ngài được ứng nghiệm, thì đứa trẻ phải giữ những quy luật gì trong đời sống và trong việc làm?" 13 Thiên sứ của CHÚA phán: "Vợ ngươi phải làm tất cả những gì ta đã bảo nàng. 14 Nàng không được ăn bất cứ thức gì ra từ vườn nho, không được uống rượu, hay thức chi có men, cũng không được ăn vật chi không thanh sạch. Nàng phải làm tất cả những gì ta đã bảo nàng." 15 Ma-nô-a thưa với thiên sứ của CHÚA: "Xin mời ngài ở nán lại để chúng tôi được dâng cho ngài một con dê con." 16 Thiên sứ của CHÚA đáp: "Dầu ngươi có cầm ta lại, ta cũng không ăn bất cứ thức ăn nào của ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi muốn dâng một tế lễ thiêu. Hãy dâng nó lên cho CHÚA." Ma-nô-không biết rằng đấng ông đang nói chuyện là thiên sứ của CHÚA. 17 Đoạn Ma-nô-a hỏi thiên sứ của CHÚA: "Danh ngài là chi để chúng tôi biết mà tôn kính khi lời của ngài được ứng nghiệm?" 18 Người đáp: "Tại sao ngươi hỏi danh ta? Danh ta quá sức hiểu biết của ngươi." 19 Rồi Ma-nô-a bắt một con dê tơ, cùng tế lễ chay, đem để trên một tảng đá, dâng lên cho CHÚA. Và CHÚA đã làm một việc rất lạ lùng trước sự chứng kiến của Ma-nô-a và vợ ông: 20 Đang khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì thiên sứ của CHÚA cũng thăng thiên theo ngọn lửa. Thấy vậy, Ma-nô-a và vợ ông liền sấp mặt xuống đất. 21 Khi thấy thiên sứ của CHÚA không tái hiện nữa, Ma-nô-a nhận biết rằng ấy thật là thiên sứ của CHÚA. 22 Ma-nô-a nói với vợ: "Chắc vợ chồng chúng ta phải chết rồi. Vì chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời." 23 Nhưng vợ ông nói: "Nếu CHÚA muốn giết chúng ta, thì Ngài đã không nhậm tế lễ thiêu và tế lễ chay từ tay chúng ta dâng, và Ngài cũng không bảo chúng ta tất cả những điều nầy như chúng ta đã được nghe bảo hôm nay." 24 Nàng sinh một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Đứa trẻ lớn lên và CHÚA ban phước cho. 25 Thần của CHÚA bắt đầu tác động trên Sam-sôn khi ông đang ở Ma-ha-ne thuộc Đan, khoảng giữa Xô-ra và Ê-ta-ôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn