VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Thẩm Phán 8 | Thẩm Phán 9 | Thẩm Phán 10 | Ru-tơ

Thẩm Phán 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bấy giờ A-bi-mê-léc, con của Giê-ru-ba-anh đến Si-chem gặp các cậu và những bà con bên ngoại của hắn và nói với họ rằng: 2 "Hãy đi hỏi tất cả những thủ lãnh ở Si-chem xem: "Điều nào là tốt hơn cho quý vị, tất cả bảy mươi con trai của Giê-ru-ba-anh cai trị quý vị, hay chỉ cần một người cai trị quý vị thôi?’ Hãy nhớ rằng tôi là máu mủ ruột thịt của quý vị đó." 3 Vậy những bà con bên ngoại của hắn lặp lại những lời nầy để ủng hộ hắn trước mặt những thủ lãnh của Si-chem. Lòng họ bèn nghiêng theo A-bi-mê-léc, vì họ nói: "Ông ấy là anh em của chúng ta mà." 4 Họ bèn cho A-bi-mê-léc bảy mươi miếng bạc lấy từ quỹ trong đền thờ của Ba-anh Bê-rít. A-bi-mê-léc dùng số bạc đó mướn những kẻ du đảng hoang đàng đi theo hắn. 5 Hắn trở về nhà cha hắn ở Óp-ra, và trên một tảng đá giết chết bảy mươi anh em của hắn, là các con trai của Giê-ru-ba-anh; ngoại trừ Giô-tham, là con trai út của Giê-ru-ba-anh, còn sống sót, vì người ấy ẩn trốn. 6 Bấy giờ tất cả các thủ lãnh của Si-chem và Bết Mi-lô họp nhau lại tại trụ đá cạnh cây sồi ở Si-chem và lập A-bi-mê-léc làm vua. 7 Khi Giô-tham nghe được tin ấy, ông bèn đi lên đỉnh đèo trên núi Ghê-ri-xim, cất tiếng lớn và nói rằng: "Hỡi những thủ lãnh của Si-chem, xin hãy nghe tôi, Hầu cho Đức Chúa Trời có thể nghe quý vị: 8 Các cây cối đến với nhau để xức dầu Cho một kẻ làm vua trên chúng. Chúng đến nói với cây ô-liu rằng: "Hãy trị vì chúng tôi.’ 9 Cây ô-liu đáp: "Lẽ nào ta ngừng sản xuất dầu ủa ta, Là dầu các thần linh và các vua CHÚA tôn quý, Mà đi dao động trên các cây cối sao?’ 10 Các cây bèn đến cây vả và nói: "Xin hãy đến và trị vì chúng tôi.’ 11 Nhưng cây vả đáp: "Lẽ nào ta ngừng sản xuất sự ngọt ngào của ta, Và những trái ngọt ngon của ta, Mà đi dao động trên các cây cối sao?’ 12 Các cây bèn đến cây nho và nói: "Xin hãy đến và trị vì chúng tôi.’ 13 Nhưng cây nho đáp: "Lẽ nào ta ngừng sản xuất rượu nho của ta, Là rượu làm cho các thần linh và các phàm nhân phấn khởi, Mà đi dao động trên các cây cối sao?’ 14 Các cây bèn đến cây gai và nói: "Xin hãy đến và trị vì chúng tôi.’ 15 Cây gai bèn nói với chúng: "Nếu các ngươi thật lòng muốn xức dầu cho ta làm vua trên các ngươi, Thì hãy đến núp dưới bóng của ta; Nếu không, lửa từ gai ta sẽ phát ra Thiêu rụi những cây tùng hương của Li-ban.’ 16 Vậy bây giờ, nếu quý vị bởi lòng thành và danh dự mà tôn A-bi-mê-léc lên làm vua, nếu quý vị đối xử tốt với Giê-ru-ba-anh và gia đình người, và báo đáp cho người xứng đáng với những việc người đã làm, 17 vì cha tôi đã chiến đấu cho quý vị, xả thân cho quý vị, và giải cứu quý vị khỏi tay dân Ma-đi-an; 18 nhưng bây giờ quý vị nổi lên nghịch lại gia đình của cha tôi, giết hại các con trai người, bảy mươi người chết trên một tảng đá, rồi tôn A-bi-mê-léc, con trai của tỳ thiếp người lên làm vua trên các thủ lãnh của Si-chem, bởi vì hắn là bà con của quý vị, 19 vậy ngày nay, nếu quý vị bởi lòng thành và danh dự mà đối với Giê-ru-ba-anh và gia đình người, thì xin quý vị cứ vui vẻ với A-bi-mê-léc, và hãy để hắn vui vẻ với quý vị; 20 nhưng nếu không phải, thì nguyện lửa từ A-bi-mê-léc thoát ra thiêu huỷ các thủ lãnh của Si-chem và Bết Mi-lô; và nguyện lửa từ các thủ ãnh của Si-chem và Bết Mi-lô thiêu huỷ A-bi-mê-léc." 21 Nói xong, Giô-tham chạy trốn đến xứ Bê-e. Ông trốn đến đó vì sợ anh của ông là A-bi-mê-léc. 22 A-bi-mê-léc cai trị trên Y-sơ-ra-ên được ba năm. 23 Bấy giờ CHÚA cho phép một tà linh đến giữa A-bi-mê-léc và các thủ lãnh của Si-chem; và các thủ lãnh của Si-chem sinh lòng phản ội A-bi-mê-léc. 24 Điều nầy xảy ra để báo thù cho tội ác đối với bảy mươi con trai của Giê-ru-ba-anh, và máu của họ phải đổ lại trên A-bi-mê-léc, là anh em của họ, và là kẻ đã giết họ, đồng hời cũng đổ lại trên các thủ lãnh của Si-chem là những người đã tiếp tay cho A-bi-mê-léc để giết hại các anh em của hắn. 25 Vậy, để bày tỏ sự chống đối của họ, các thủ lãnh của Si-chem tổ hức những cuộc phục kích ở các đỉnh đèo. Họ cướp giựt những khách bộ hành qua lại các nơi đó; và người ta báo cáo cho A-bi-mê-léc biết chuyện nầy. 26 Lúc ấy, Ga-anh con trai Ê-bết, cùng với anh em hắn dọn vào Si-chem. Các thủ lãnh của Si-chem để lòng tin tưởng nơi hắn. 27 Chúng ra đồng, hái nho, ép rượu, và tổ chức tiệc mừng. Rồi chúng vào đền thờ thần của chúng mà ăn, uống và chế giễu A-bi-mê-léc. 28 Ga-anh con trai Ê-bết nói: "A-bi-mê-léc là ai, và chúng ta là ai trong thành Si-chem nầy mà phải phục vụ hắn? Há chẳng phải con trai của Giê-ru-ba-anh và Xê-bun là quan viên của hắn phải phục vụ những người của Ha-mô, tổ phụ của Si-chem hay sao? Tại sao chúng ta phải phục vụ hắn chứ? 29 Nếu dân nầy mà ở dưới quyền tôi, thì tôi sẽ dẹp bỏ hắn ngay. Tôi sẽ bảo A-bi-mê-léc rằng,’Có giỏi thì dẫn hết đạo quân của ngươi ra đây.’" 30 Khi Xê-bun, là quan viên cai trị thành, nghe những lời của Ga-anh con trai Ê-bên nói thế thì rất tức giận. 31 Xê-bun mật sai các sứ giả đến gặp A-bi-mê-léc tại A-ru-ma và tâu rằng: "Đây nầy, Ga-anh con trai Ê-bết và anh em hắn đã kéo đến Si-chem; chúng đang xúi giục dân thành chống lại vua. 32 Vậy bây giờ, ban đêm, xin vua và các đội quân của vua hãy đến và nằm phục kích ngoài đồng. 33 Đợi khi hừng đông đến, vừa khi mặt trời mọc, xin hãy tấn công vào thành; rồi khi hắn và binh sĩ của hắn kéo ra đối địch, xin vua hãy xử chúng như thế nào tuỳ ý." 34 Vậy A-bi-mê-léc và tất cả quân lính của hắn chỗi dậy, chia thành bốn đội, đang đêm tiến đến Si-chem, và nằm phục kích ngoài đồng. 35 Khi Ga-anh con trai Ê-bết đi ra và đứng ở cổng thành, A-bi-mê-léc và các quân lính hắn từ chỗ phục kích chỗi dậy. 36 Ga-anh thấy vậy, nói với Xê-bun: "Xem kìa, có người từ trên các đỉnh núi đi xuống!" Xê-bun đáp: "Ấy chỉ là bóng mát của núi mà ông tưởng là người ta đó thôi." 37 Ga-anh lại nói: "Xem kìa, có người đang từ giữa đồi tràn xuống, và một đội nữa đang từ hướng Cây Thầy Bói đổ về." 38 Bấy giờ Xê-bun nói: "Những lời phách lối của ông đâu rồi? Ông là người đã nói rằng: "A-bi-mê-léc là ai mà chúng ta phải phục vụ hắn?’ Có phải đây là đội quân mà ông đã coi thường chăng? Vậy bây giờ xin ông hãy ra đối địch với họ đi." 39 Vậy Ga-anh đi trước các thủ lãnh của Si-chem và ra đối địch với A-bi-mê-léc. 40 A-bi-mê-léc đánh đuổi hắn và hắn bỏ chạy trước mặt A-bi-mê-léc. Nhiều người đã tử thương và ngã xuống, đến tận cổng thành. 41 Vậy A-bi-mê-léc ở tại A-ru-ma, còn Xê-bun đuổi Ga-anh và anh em hắn đi, và chúng không còn ở trong Si-chem nữa. 42 Hôm sau, dân thành đi ra đồng. Khi nghe tin báo, 43 A-bi-mê-léc liền dẫn quân lính, chia làm ba đội, nằm phục kích ngoài đồng. Khi hắn thấy dân chúng từ trong thành đã ra đồng, hắn và quân lính hắn chỗi dậy đánh giết họ. 44 A-bi-mê-léc và đội quân đi ới hắn tiến vào án ngữ cổng thành, trong khi hai đội kia tấn công những người còn ở ngoài đồng và giết họ. 45 Suốt ngày hôm đó, A-bi-mê-léc tấn công thành; hắn chiếm được thành, giết chết dân cư trong thành, phá huỷ thành, và rắc muối trên nó. 46 Khi các thủ lãnh ở Tháp Si-chem nghe thế, họ liền rút vào chiến lũy của đền thờ thần Ên-Bê-ít. 47 A-bi-mê-léc được báo tin rằng tất cả các thủ lãnh của Tháp Si-chem đang họp lại trong đó. 48 A-bi-mê-léc liền lên núi Sanh-môn với đội quân hắn. Hắn lấy một cái rìu, chặt mấy nhánh cây, rồi vác lên vai. Xong hắn bảo các quân sĩ hắn rằng: "Các ngươi có thấy điều ta làm chăng. Lẹ lên. Hãy làm như ta làm." 49 Vậy mỗi binh sĩ đều chặt các nhánh cây, vác trên vai, đi theo A-bi-mê-léc xuống chất xung quanh chiến lũy và nổi lửa đốt nó. Thế là tất cả những người trong Tháp Si-chem đều chết hết; ước chừng một ngàn người, cả nam lẫn nữ. 50 Sau đó A-bi-mê-léc kéo đến Thê-be, vây lấy Thê-be, và đánh hạ thành ấy. 51 Nhưng trong thành có một cái tháp rất kiên cố. Tất cả dân chúng trong thành, cả nam lẫn nữ, và các thủ lãnh của thành đều rút vào trong tháp đó, khóa chặt cửa lại, rồi lên trên sân thượng của tháp. 52 A-bi-mê-léc bèn tiến gần và tấn công tháp. Nhưng khi hắn lại gần cổng tháp để nổi lửa đốt nó, 53 thì có một phụ nữ lấy nửa trên của cối đá ném trúng đầu của hắn và làm hắn bị vỡ sọ. 54 Hắn liền gọi người lính vác binh khícho hắn và bảo: "Hãy rút gươm ra và giết ta ngay, kẻo người ta sẽ bảo: "Hắn đã bị một người đàn bà giết chết.’" Vậy người lính trẻ đâm hắn một nhát và hắn chết. 55 Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy rằng A-bi-mê-léc đã chết, họ đều trở về nhà mình. 56 Như thế, Đức Chúa Trời đã báo trả cho A-bi-mê-léc tội ác mà hắn đã phạm cùng cha hắn, vì hắn giết chết bảy mươi anh em của hắn. 57 Đức Chúa Trời cũng khiến mọi sự gian ác của dân Si-chem đổ lại trên đầu họ. Những lời nguyền rủa của Giô-tham, con trai Giê-ru-ba-anh đã đến trên chúng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn