VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 2 | Sáng-thế Ký 3 | Sáng-thế Ký 4 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 3:21

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn