VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 2 | Sáng Thế 3 | Sáng Thế 4 | Xuất Hành

Sáng Thế 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trong tất cả các thú rừng mà CHÚA, Đức Chúa Trời tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: "Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?" 2 Người nữ đáp cùng rắn: "Chúng tôi được ăn các cây trong vườn, 3 nhưng về trái của cây trồng ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: Các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết!" 4 Rắn bảo người nữ: "Chắc chắn không chết đâu! 5 Vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái ấy mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện, ác." 6 Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. 7 Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân. 8 Khi nghe tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. Ađam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt CHÚA, Đức Chúa Trời. 9 CHÚA, Đức Chúa Trời gọi A-đam hỏi: "Con ở đâu?" 10 A-đam thưa: "Con nghe tiếng Ngài trong vườn nên con sợ vì con trần truồng nên con trốn!" 11 Đức Chúa Trời hỏi: "Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta dặn đừng ăn phải không?" 12 A-đam thưa: "Người nữ Ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó và con ăn rồi!" 13 CHÚA, Đức Chúa Trời hỏi người nữ: "Con đã làm gì vậy?" Người nữ thưa: "Con rắn lừa gạt con nên con ăn!" 14 CHÚA, Đức Chúa Trời bảo con rắn: "Vì mầy đã làm điều đó nên mày bị rủa sả giữa tất cả các loài gia súc và thú rừng. Mày sẽ bò bằng bụng Và ăn bụi đất trọn đời. 15 Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu mầy, Còn mầy sẽ cắn gót chân Người." 16 Ngài nói với người nữ: "Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén, Con sẽ đau đớn khi sinh nở; Dục vọng con sẽ hướng về chồng Và chồng sẽ quản trị con!" 17 Ngài phán với A-đam: "Vì con đã nghe lời vợ, ăn trái cây Ta đã truyền lệnh đừng ăn nên đất đai bị rủa sả vì con; Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. 18 Đất sẽ sinh các loài gai góc Và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. 19 Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn, Cho đến ngày con trở về đất, Vì con từ đất mà ra. Vì con là bụi đất, Con sẽ về với bụi đất!" 20 A-đam đặt tên vợ là Ê-va, vì nàng sẽ là mẹ của cả loài người. 21 CHÚA, Đức Chúa Trời lấy da thú làm áo mặc cho A-đam và vợ người. 22 CHÚA, Đức Chúa Trời phán: "Này, loài người đã trở nên một bậc giống như chúng ta, biết phân biệt thiện ác, bây giờ coi chừng nó cũng đưa tay ra hái trái cây sự sống mà ăn và sống mãi mãi!" 23 Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời đuổi A-đam ra khỏi vườn Ê-đen để canh tác đất đai vì loài người từ đó mà ra. 24 Ngài đuổi loài người ra và đặt ở phía đông vườn Ê-đen các chê-ru-bim và một thanh gươm sáng lòa đưa qua đưa lại để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn