VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 3 | Sáng-thế Ký 4 | Sáng-thế Ký 5 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 4:7

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn