VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 3 | Sáng Thế 4 | Sáng Thế 5 | Xuất Hành

Sáng Thế 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Nàng thụ thai và sinh Ca-in. Nàng nói: "Nhờ CHÚA, tôi đã sinh được một người." 2 Nàng lại sinh A-bên, em Cain. A-bên chăn chiên còn Ca-in canh tác đất đai. 3 Sau một thời gian, Ca-in đem hoa lợi đồng ruộng dâng lên cho CHÚA. 4 A-bên cũng mang con vật đầu lòng luôn với mỡ dâng cho CHÚA. CHÚA chiếu cố đến A-bên và lễ vật của ông, 5 nhưng Ngài không chiếu cố đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế Ca-in rất giận và sầm mặt xuống. 6 CHÚA hỏi Ca-in: "Tại sao con giận? Tại sao con sầm mặt xuống? 7 Nếu con làm phải, lẽ nào không được chấp nhận? Còn nếu con làm không phải thì tội ác đang rình rập trước cửa, thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó." 8 Ca-in nói chuyện với A-bên, em mình, khi hai anh em đang ở ngoài đồng, Ca-in tấn công và giết A-bên em mình. 9 CHÚA hỏi Ca-in: "A-bên, em ngươi ở đâu?" Ca-in thưa: "Con không biết! Con là người giữ em con sao?" 10 Chúa tiếp: "Ngươi đã làm chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất đang kêu van cùng Ta. 11 Bây giờ, ngươi bị rủa sả từ đất, đất đai đã hả miệng uống máu em ngươi từ tay ngươi đổ ra! 12 Khi ngươi canh tác đất đai, đất sẽ không sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên đất." 13 Ca-in thưa với Chúa: "Hình phạt con nặng quá, mang không nổi. 14 Này, ngày nay Chúa đuổi con đi ra khỏi đất này, con sẽ trốn tránh mặt CHÚA. Con sẽ lang thang phiêu bạt trên đất, có ai gặp con, họ sẽ giết con đi." 15 CHÚA đáp: "Không đâu, nếu ai giết Ca-in sẽ bị báo thù gấp bảy lần." CHÚA cũng đánh dấu trên người Ca-in để có ai gặp người, sẽ không giết. 16 Ca-in đi khỏi mặt CHÚA và sống tại xứ Nốt ở phía đông Ê-đen. 17 Ca-in ăn ở với vợ, nàng thụ thai, sinh Ê-nót. Ông xây một thành và đặt tên là Ê-nót, theo tên con trai mình. 18 Ê-nót sinh I-rát, I-rát sinh Mê-hu-gia-ên; Mê-hu-gia-ên sinh Mê-lu-sa-ên; Mê-lu-sa-ên sinh Lê-méc. 19 Lê-méc cưới hai vợ, vợ cả tên Ađa, vợ thứ tên Xin-la. 20 A-đa sinh Giabanh; Gia-banh là ông tổ của dân ở lều trại, nuôi gia súc. 21 Em Gia-banh là Giu-banh, ông tổ của mọi người chơi đàn hạc và thổi sáo. 22 Xin-la cũng sinh Tu-banh Ca-in, ông tổ của những người rèn mọi thứ dụng cụ bằng đồng, bằng sắt và em gái của Tu-banh Ca-in tên là Na-a-ma. 23 Lê-méc bảo hai vợ là A-đa và Xin-la, hỡi các bà vợ của Lê-méc, hãy lắng nghe tiếng ta! Hãy nghe lời ta! Ta đã giết một người, vì làm ta bị thương và một thanh niên vì gây thương tích cho ta! 24 Nếu Ca-in được báo thù bảy lần thì Lê-méc phải được báo thù gấp bảy mươi bảy lần. 25 A-đam lại ăn ở với vợ, nàng sinh một trai, đặt tên là Sết vì nàng nói: "Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác thay cho A-bên đã bị Ca-in giết!" 26 Sết cũng sinh con trai đặt tên là Ê-nót. Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn