VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Châm-ngôn

Thi-thiên 1056

105 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, Các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn