VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Châm-ngôn

Thi-thiên 106:7-13

106 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Tại Ê-díp-tô tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa; Nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển đỏ. 8 Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. 9 Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. 10 Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch. 11 Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ; Chẳng còn lại một người. 12 Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài. 13 Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, Không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn