VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Thi-thiên 117 | Châm-ngôn

Thi-thiên 116:12

116 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn