VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 132 | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Châm-ngôn

Thi-thiên 133:1-3

133 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; 3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn