VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 135 | Thi-thiên 136 | Thi-thiên 137 | Châm-ngôn

Thi-thiên 1362

136 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn