VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 135 | Thi-thiên 136 | Thi-thiên 137 | Châm-ngôn

Thi-thiên 136:1

136 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn