VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 1 | Thi-thiên 2 | Thi-thiên 3 | Châm-ngôn

Thi-thiên 2:2-3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng: 3 Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn