VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Thi-thiên 87 | Châm-ngôn

Thi-thiên 86:11

86 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, Thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn