VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 90 | Thi-thiên 91 | Thi-thiên 92 | Châm-ngôn

Thi-thiên 91:2

91 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn