VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 94 | Thi-thiên 95 | Thi-thiên 96 | Châm-ngôn

Thi-thiên 95:6

95 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn