VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 25 | Ê-sai 26 | Ê-sai 27 | Giê-rê-mi

Ê-sai 26:3-4

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. 4 Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn