VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 43 | Ê-xê-chi-ên 44 | Ê-xê-chi-ên 45 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 44:10-11

44 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vả lại, khi dân Y-sơ-ra-ên lầm lạc, thì những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta đặng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình. 11 Dầu vậy, chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, làm kẻ giữ cửa nhà, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân sự giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các của lễ khác, sẽ đứng trước mặt dân sự đặng hầu việc nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn