VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Mác

Ma-thi-ơ 16:25

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn