VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Mác

Ma-thi-ơ 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin Đức Giê-su cho họ xem một dấu lạ từ trời để thử Ngài. 2 Nhưng Ngài trả lời: "Khi chiều xuống các ông nói rằng: "Chiều ráng đỏ thì trời nắng’. 3 Vào buổi sáng sớm, các ông nói: "Sáng ráng đỏ thì trời mưa’.Các ông biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu lạ của thời đại? 4 Thế hệ gian ác và bội nghĩa này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ Giô-na." Thế rồi Ngài lìa họ mà đi. 5 Khi qua bên kia bờ hồ, các môn đệ quên đem bánh theo. 6 Đức Giê-su bảo: "Hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." 7 Các môn đệ nói với nhau: "Tại chúng ta không đem bánh theo." 8 Đức Giê-su biết thế, bảo: "Hỡi những kẻ ít đức tin! Sao lại nói với nhau rằng mình không đem theo bánh? 9 Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm ổ bánh cho năm ngàn người ăn sao? Các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10 Hay bảy ổ bánh cho bốn ngàn người ăn; các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 11 Sao các con không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." 12 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài không bảo coi chừng về men làm bánh nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 13 Khi Đức Giê-su vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đệ: "Theo như người ta nói thì Con Người là ai?" 14 Các môn đệ thưa: "Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nói là Giê-rê-mi hay một tiên tri nào đó." 15 Ngài hỏi các môn đệ: "Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?" 16 Si-môn Phê-rơ thưa: "Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống." 17 Đức Giê-su phán: "Phước cho con, Si-môn con Giô-na! Vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con, mà chính Cha Ta ở trên trời." 18 Còn Ta, Ta bảo con: "Con là Phê-rơ, Ta sẽ xây dựng hội thánh Ta trên nền đá này và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó. 19 Ta sẽ cho con chìa khóa của Nước Thiên Đàng; bất cứ điều gì con buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời; bất cứ điều gì con mở dưới đất, thì cũng sẽ mở trên trời." 20 Rồi Ngài truyền lệnh cho các môn đệ không được tiết lộ Ngài là Chúa Cứu Thế. 21 Từ đó, Đức Giê-su bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật và phải bị giết, đến ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Phê-rơ đem Ngài riêng ra và trách: "Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Thầy sẽ không bị như thế đâu!" 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo Phê-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Con làm cớ vấp phạm cho Ta, vì con không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người." 24 Rồi, Đức Giê-su phán với các môn đệ: "Nếu người nào muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ta. 25 Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. 26 Vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, thì được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không? 27 Vì Con Người sẽ trở lại trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ. Bấy giờ, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 28 Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng tại đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người đến trong nước Ngài."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn