VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Mác

Ma-thi-ơ 8:24-26

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! 26 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn