VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Mác

Ma-thi-ơ 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Đức Giê-su từ trên núi xuống, có rất đông người đi theo Ngài. 2 Kìa, một người phung đến quỳ gối xin: "Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con." 3 Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán: "Ta muốn, hãy lành bệnh!" Lập tức người phung được lành. 4 Đức Giê-su dặn người ấy: "Này, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ vật theo như Môi-se đã dạy để làm chứng cho họ." 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um, một đội trưởng đến xin Ngài: 6 "Thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng." 7 Ngài phán: "Ta sẽ đến chữa lành cho nó." 8 Nhưng viên đội trưởng đáp: "Thưa Thầy, tôi không xứng đáng tiếp Thầy vào nhà. Xin Thầy chỉ truyền một lời, đầy tớ tôi sẽ được lành. 9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, cũng có binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi,’ thì nó đi, và bảo người kia: "Hãy đến,’ thì nó đến; hoặc bảo đầy tớ của tôi: "Hãy làm việc này,’ thì nó làm." 10 Nghe vậy, Đức Giê-su lấy làm ngạc nhiên; Ngài bảo những người theo mình: "Thật, Ta bảo các con, Ta không thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin như thế này. 11 Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng. 12 Nhưng những người đáng lẽ thừa hươưng Nước Thiên Đàng sẽ bị ném ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên siết. 13 Đức Giê-su phán bảo viên đội trưởng: "Hãy đi! Con sẽ được như điều mình tin." Ngay giờ đó người đầy tớ của ông được lành. 14 Đức Giê-su vào nhà Phê-rơ, thấy bà gia của ông đang bị sốt nằm trên giường bệnh. 15 Ngài nắm tay bà, cơn sốt liền dứt. Bà ngồi dậy và lo tiếp đãi Ngài. 16 Buổi chiều, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng, đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. 17 Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri I-sa: "Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta và cất đi bệnh tật của chúng ta." 18 Thấy đám đông chung quanh mình, Đức Giê-su ra lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Có một chuyên gia kinh luật đến xin Ngài: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó." 20 Đức Giê-su bảo người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu." 21 Một môn đệ của Chúa đến thưa cùng Ngài: "Thưa Thầy, cho con về chôn cất cha con trước đã." 22 Nhưng Đức Giê-su đáp: "Con hãy theo Ta, để người chết chôn kẻ chết của họ." 23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh, đến nỗi thuyền bị sóng đánh gần chìm. Nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đệ đến đánh thức Ngài dậy, cầu cứu: "Lạy Chúa, xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết chìm" 26 Ngài bảo: "Sao các con sợ, hỡi những kẻ ít đức tin?" Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng. 27 Các môn đệ ngạc nhiên bảo nhau: "Người nầy là ai mà gió và biển cũng vâng lời Người?" 28 sau khi đã qua bên kia bờ, Ngài vào khu vực người Ga-đa-ra. Có hai người bị quỷ ám từ các nhà mồ đi ra gặp Ngài. Hai người này rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua con đường đó. 29 Thấy Ngài họ liền kêu la: "Con Đức Chúa Trời ơi! Chúng tôi đâu có sinh sự với Ngài? Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao?" 30 Xa xa có một bầy lợn rất đông đương ăn. 31 Các quỷ cầu xin Ngài: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy lợn." 32 Ngài phán: "Hãy xuất đi!" Khi xuất khỏi hai người, chúng nhập vào bầy lợn. Lập tức bầy lợn lao đầu từ bờ vực xuống biển chết chìm hết. 33 Mấy người chăn lợn bỏ chạy vào làng báo cáo mọi sự cùng với việc đã xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34 Thế là cả dân làng ra gặp Đức Giê-su. Thấy Ngài, họ yêu cầu Ngài rời khỏi khu vực họ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn