VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 26 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 27 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 28 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn