VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 10 | Giăng 11 | Giăng 12 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 11:27

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn