VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 13:17

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn