VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 8:51

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

51 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn