VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công Vụ

Giăng 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trong khi đó Đức Giê-su lên núi Ô-liu. 2 Lúc trời vừa sáng, Ngài trở vào đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. 3 Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si giải đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. 4 Họ nói với Ngài: "Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, 5 nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào?" 6 Họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo: "Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!" 8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất. 9 Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. 10 Đức Giê-su đứng lên hỏi: "Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?" 11 Người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả!" Đức Giê-su bảo: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!" 12 Đức Giê-su lại phán: "Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống." 13 Những người Pha-ri-si bắt bẻ: "Chính ông tự chứng thực cho mình, nên lời chứng đó không hợp lệ." 14 Đức Giê-su đáp lại: "Cho dù ta tự chứng thực cho mình, lời chứng của Ta vẫn hợp lệ vì Ta biết mình từ đâu đến và đang về đâu; còn các người không biết Ta từ đâu đến hay đang về đâu. 15 Chính các người xét đoán theo cách người trần, còn Ta chẳng xét đoán ai. 16 Nhưng dù Ta có xét đoán đi nữa thì sự xét đoán của Ta vẫn hợp lệ, vì không phải của một mình Ta, nhưng cũng của Cha là Đấng đã sai Ta đến. 17 Và như trong Kinh Luật của các người có chép lời chứng của hai người mới hợp lệ. 18 Chính Ta tự chứng thực cho Ta và Cha là Đấng đã sai Ta cũng chứng thực cho Ta nữa!" 19 Họ hỏi lại Ngài: "Cha của ông đâu?" Đức Giê-su đáp: "Các người không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các người biết Ta, các người hẳn đã biết Cha Ta rồi!" 20 Đức Giê-su tuyên bố những lời nầy đang khi dạy trong đền thờ, gần nơi để các thùng tiền dâng; và không một ai bắt Ngài vì giờ của Ngài chưa đến. 21 Đức Giê-su lại bảo họ: "Chính Ta sẽ ra đi còn các người sẽ tìm kiếm Ta, nhưng các người sẽ chết trong tội lỗi mình. Các người không thể đến được nơi Ta sắp đi!" 22 Thế là người Do Thái bảo nhau: "Liệu ông ấy sắp tự vận hay sao mà nói: Nơi Ta đi, các người sẽ không thể nào đến được?" 23 Ngài giải thích: "Các người xuất thân từ trần thế, còn Ta từ thượng giới; các người từ thế gian nầy mà ra, còn Ta thì không phải từ thế gian nầy. 24 Vậy Ta bảo các người là các người sẽ chết mất trong tội lỗi mình, vì nếu các người không chịu tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các người sẽ chết mất trong tội lỗi mình!" 25 Họ thắc mắc: "Ông là ai?" Đức Giê-su trả lời: "Ta đã chẳng từng bảo các người từ lúc ban đầu sao? 26 Ta có thể nói và phán xét nhiều điều về các người, nhưng vì Đấng đã sai Ta là chân thật, nên Ta chỉ cần thuật lại cho thế gian những gì Ta đã nghe nơi Ngài!" 27 Họ không hiểu Đức Giê-su đã nói về Chúa Cha cho họ. 28 Đức Giê-su tiếp lời: "Khi nào các người treob Con Người lên, lúc ấy các người mới biết rõ Ta chính là Đấng Hằng Hữu. Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha Ta đã dạy bảo Ta. 29 Và Đấng sai Ta lúc nào cũng ở với Ta; Ngài chẳng bao giờ bỏ Ta một mình, vì Ta luôn làm đẹp lòng Ngài." 30 Khi Ngài nói những lời nầy, nhiều người tin theo Ngài. 31 Đức Giê-su liền bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: "Nếu các người kiên trì trong đạo Ta dạy thì các người mới thật là môn đệ của Ta. 32 Các người sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các người!" 33 Họ gạn hỏi Ngài: "Chúng tôi là dòng giống Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ ai, sao Thầy lại bảo chúng tôi sẽ được giải phóng?" 34 Đức Giê-su đáp lại: "Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35 Làm thân nô lệ thì không ở đời trong nhà, làm con mới được ở luôn! 36 Vậy, nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do. 37 Ta biết rõ các người là dòng giống Áp-ra-ham, vậy mà các người lại tìm cách giết Ta, chỉ vì lòng các người không dành một chỗ nào cho đạo Ta cả! 38 Ta truyền lại những gì Ta thấy nơi Cha, còn các người thì làm những gì nghe được nơi cha mình." 39 Họ đáp: "Cha chúng tôi chính là Áp-ra-ham!" Đức Giê-su nói: "Nếu thật là con cháu Áp-ra-ham, các người hẳn đã hành động như Áp-ra-ham rồi! 40 Đàng nầy các người lại tìm cách giết Ta, người đã nói cho các người sự thật nghe được từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham chẳng làm chuyện đó bao giờ! 41 Các người thường làm những việc cha mình chuyên làm!" Họ cãi: "Chúng tôi đây sinh ra đâu phải là thứ con hoang. Cha duy nhất của chúng tôi là Đức Chúa Trời kia mà!" 42 Đức Giê-su tiếp: "Nếu Đức Chúa Trời thật là Cha của các người, hẳn các người đã yêu thương Ta vì chính Ta đã xuất thân từ Đức Chúa Trời và đang ở đây. Ta không tự mình đến đây nhưng chính Ngài đã sai Ta. 43 Vì sao Ta nói mà các người không hiểu? Chỉ tại các người không hiểu nổi đạo Ta! 44 Chính các người xuất thân từ cha mình là quỷ vương và các người làm theo dục vọng của cha mình. Từ ban đầu đến nay, hắn vẫn là tay giết người. Hắn không chịu đứng về phía sự thật, vì trong người hắn làm gì có sự thật! Khi hắn nói dối là hắn làm theo bản tính hắn, vì hắn chính là kẻ nói dối và là ông tổ của nói dối! 45 Còn Ta đây nói lên sự thật, thế mà các người lại không chịu tin Ta. 46 Có ai trong vòng các người vạch tội Ta được không? Ta nói sự thật mà các người vẫn không tin Ta? 47 Người nào thuộc về Đức Chúa Trời thì nghe theo lời của Đức Chúa Trời. Sở dĩ các người không nghe chỉ vì các người không thuộc về Đức Chúa Trời." 48 Mấy người Do Thái gạn hỏi: "Chúng tôi bảo ông chính là hạng Sa-ma-ri và đang bị quỷ ám, không đúng sao?" 49 Đức Giê-su trả lời: "Ta đây chẳng có quỷ ma nào ám cả mà chỉ đang suy tôn Cha Ta, còn các người cứ nhục mạ Ta. 50 Chính Ta không tìm vinh quang cho riêng mình, đã có Đấng lo tìm và định liệu cho Ta. 51 Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào vâng giữ đạo Ta sẽ không bao giờ chết!" 52 Người Do Thái liền tiếp: "Bây giờ chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám thật rồi! Áp-ra-ham đã chết, các tiên tri của Chúa cũng không còn, vậy mà ông lại nói người nào vâng giữ đạo Ta sẽ không bao giờ chết. 53 Chẳng lẽ ông hơn cả ông tổ Áp-ra-ham của chúng ta và các tiên tri đã qua đời rồi sao? Ông tự cho mình là ai?" 54 Đức Giê-su đáp: "Nếu Ta tự tôn vinh ta thì chẳng vinh quang gì! Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Ngài là Đấng các người vẫn xưng tụng là Đức Chúa Trời của mình, 55 nhưng các người có biết Ngài đâu, còn chính Ta mới thật biết Ngài! Nếu Ta bảo Ta không biết Ngài, thì Ta cũng dối trá như các người. Nhưng Ta biết Ngài cùng vâng giữ đạo Ngài. 56 Áp-ra-ham, tổ phụ các người từng hớn hở trông mong được thấy ngày của Ta, người đã thấy và mừng rỡ!" 57 Mấy người Do Thái nói với Ngài: "Ông chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham rồi sao?" 58 Đức Giê-su đáp: "Thật vậy, Ta bảo các người: Trước khi có Áp-ra-ham, Ta hằng hữu" 59 Họ liền lượm đá để ném chết Ngài. Nhưng Đức Giê-su lánh mặt, rời khỏi đền thờ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn