VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 8 | Giăng 9 | Giăng 10 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 9:5

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn