VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 8 | Giăng 9 | Giăng 10 | Công Vụ

Giăng 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Dọc đường đi, Đức Giê-su thấy một người mù từ thuở sinh ra. 2 Các môn đệ hỏi Ngài: "Thưa Thầy, vì tội của ai? Của anh này hay của cha mẹ mà anh phải chịu sinh ra mù lòa?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng phải vì anh ta hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu, nhưng để việc làm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh. 4 Khi còn ban ngày, chúng ta phải làm những công tác của Đấng đã sai Ta đến, kẻo khi đêm xuống, không ai làm việc được nữa! 5 Đang khi còn ở trần thế, Ta là ánh sáng cho nhân loại." 6 Nói xong, Ngài nhổ nước bọt xuống đất hòa bùn, rồi bôi vào mắt người mù 7 và bảo: "Hãy đến rửa ở ao Si-lô-am (Si-lô-am có nghĩa là "được sai đi’)". Vì vậy người ấy đi ra ao, rửa, rồi trở lại thì được thấy rõ. 8 Hàng xóm láng giềng và những người vẫn thường thấy anh ta ăn xin trước kia hỏi nhau: "Có phải anh nầy là người hay ngồi ăn xin không?" 9 Một số thì bảo đúng là anh ta, số khác lại nói: "Không phải, một người nào đó giống hắn!" Anh ta lên tiếng: "Chính tôi đây mà!" 10 Họ liền hỏi anh: "Vậy thì làm sao mắt anh sáng được?" 11 Anh ta trả lời: "Một người tên là Giê-su hòa bùn bôi lên mắt tôi và bảo tôi đi đến ao Si-lô-am rửa cho sạch. Tôi đi rửa thì mắt được sáng." 12 Họ hỏi tiếp: "Người ấy ở đâu?" Anh ta trả lời: "Tôi không biết!" 13 Họ dẫn người vốn bị mù đến các người Pha-ri-si. 14 Hôm Đức Giê-su hòa bùn chữa cho người nầy sáng mắt là ngày Sa-bát. 15 Người Pha-ri-si lại chất vấn: "Sao anh thấy được?" Anh ta trả lời: "Ông ấy bôi bùn lên mắt tôi, tôi đi rửa sạch thì thấy được!" 16 Một vài người trong nhóm Pha-ri-si liền nói: "Người nầy không thể nào đến từ Đức Chúa Trời vì đã không kiêng giữ ngày Sa-bát." Nhưng một số người khác lại lý luận: "Làm sao một người có tội có thể làm dấu lạ như vậy được?" Thế là họ chia phe chống nhau. 17 Vậy nên những người Pha-ri-si vặn hỏi người mù một lần nữa: "Theo anh thì người đã chữa cho mắt anh sáng là ai?" Anh ta đáp: "Người ấy phải là một vị tiên tri của Chúa." 18 Nhưng các người Do Thái không chịu tin rằng anh ta vốn mù lòa mà nay lại thấy được, cho đến khi họ đòi cha mẹ người mắt vừa được sáng đến. 19 Họ tra hỏi: "Đây có phải là con của ông bà đã bị mù loà từ khi sinh ra không? Làm sao bây giờ nó thấy được?" 20 Cha mẹ anh ta thưa: "Chúng tôi nhận đây chính là con chúng tôi mù lòa từ lúc mới sinh, 21 nhưng làm sao nó thấy được thì chúng tôi không biết, hay ai mở mắt nó, chúng tôi cũng không hay. Các ông cứ hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, việc nó để nó khai!" 22 Cha mẹ anh ta nói như vậy, vì sợ người Do Thái. Những người Do Thái đã quyết định khai trừ khỏi hội đường người nào xưng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế. 23 Cho nên cha mẹ anh ta mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, cứ hỏi nó." 24 Họ lại đòi người vốn bị mù ra một lần nữa và bảo: "Có Trời chứng giám, chúng ta biết rõ hắn là một người tội lỗi!" 25 Anh ta thưa lại: "Người nầy tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước tôi mù mà nay thấy được!" 26 Họ hỏi tiếp: "Người đó đã làm gì cho anh? Làm thế nào mắt anh sáng được?" 27 Anh ta thưa: "Tôi đã nói rồi mà các ông không chịu nghe. Sao các ông còn muốn nghe nữa? Chẳng lẽ chính các ông cũng muốn thành môn đệ của người sao?" 28 Họ mắng anh ta: "Mầy mới là môn đệ của hắn, còn chúng ta là môn đệ của Môi-se! 29 Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, còn người nầy chúng ta không biết gốc gác ở đâu." 30 Anh ta nói: "Chuyện lạ thật! Người đã làm cho mắt tôi sáng mà các ông lại không biết gốc gác ở đâu. 31 Chúng ta đều biết Đức Chúa Trời chẳng nghe người có tội mà chỉ đoái nghe những người thờ kính Đức Chúa Trời và làm theo ý Ngài. 32 Xưa nay, đời nào có chuyện một người mở mắt cho kẻ sinh ra mù lòa. 33 Nếu người nầy không phải đến từ Đức Chúa Trời thì thế nào làm nổi chuyện nầy?" 34 Họ đáp: "Mầy sinh ra tội lỗi đầy mình mà còn đòi dạy khôn chúng ta sao?" Rồi họ đuổi anh đi. 35 Đức Giê-su nghe họ đuổi anh đi, nên tìm anh hỏi: "Anh có tin Con Người không?" 36 Anh ta đáp: "Thưa ông, Con Người là ai để tôi tin?" 37 Đức Giê-su bảo: "Anh đã thấy Con Người tận mắt và Người đang nói với anh đây chính là Đấng ấy!" 38 Người ấy nói: "Lạy Chúa, con tin!" rồi thờ lạy Ngài. 39 Đức Giê-su phán: "Ta đến để xét đoán thế gian: Khiến người mù sáng mắt, còn kẻ mắt sáng hóa nên mù lòa!" 40 Mấy người Pha-ri-si có mặt ở đó nghe vậy liền hỏi: "Ông bảo chúng tôi mù cả sao?" 41 Đức Giê-su đáp: "Nếu các người mù lòa thì chẳng có tội gì, nhưng vì các người cho mình sáng mắt nên tội vẫn còn!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn