VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:12

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn