VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em - do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời - đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. 2 Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. 3 Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em: Đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. 4 Vì như trong một thân thể, ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng, 5 cũng thế dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa Cứu Thế và mỗi người là các phần của nhau. 6 Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa; ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7 ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ; ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai được ân khích lệ, hãy khích lệ anh chị em; ai được ân ban phát hãy rộng rãi ban phát; ai được ân lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm. 9 Tình yêu thương phải chân thành. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. 10 Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính, 11 Hãy nhiệt thành, chớ rụt rè. Phải có lòng sốt sắng, phải phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng trong niềm hy vọng; kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện, 13 Hãy dự phần cung cấp các nhu cầu cho các thánh đồ, chuyên cần tiếp khách. 14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh chị em, hãy chúc phước, đừng nguyền rủa. 15 Hãy vui với những người vui, khóc với những người khóc. 16 Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. 17 Đừng lấy ác báo ác cho ai cả; hãy làm điều thiện trước mặt mọi người. 18 Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. 19 Anh chị em thân yêu, đừng tự báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Chúa, vì Thánh Kinh đã chép: "Sự báo trả thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng! Chúa phán vậy." 20 Nhưng nếu kẻ thù anh chị em đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống vì làm như vậy là anh chị em chất than hồng trên đầu nó. 21 Đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn