VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 53:6; Lu-ca 23:33-46
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/2/2010; 1717 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 20:42:20
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 1046 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/12/2021 3:59:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 9:24:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-12
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:3/24/2002; 1121 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 2:55:42
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-25
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/24/2013; 473 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 3:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1340 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/12/2021 5:26:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 1169 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 6:34:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1762 xem 42 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 22:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1444 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 21:36:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2527 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 9:6:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.