VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Để Liên Hệ Tốt

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 20:24:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Khủng Hoảng Đức Tin

Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2016 2:58:23
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Phán (Phần 2)

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 6:12:15
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Phán Cùng Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2016 18:52:7
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Hy Vọng Mời Gọi

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 280 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 15:16:24
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Thượng Đế Tìm Kiếm Bạn

1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 383 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 7:33:3
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Làm Việc Chung Quanh Chúng Ta

Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 358 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 14:26:59
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 444 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2016 7:2:42
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Sắp Làm Một Việc Mới

Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 215 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 14:26:38
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 428 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2016 5:36:29
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  3 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng