VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2010; P: 4/22/2020; 2316 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 3:1:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:5/23/2021; P: 6/3/2021; 70 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 4:18:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/23/2021; 123 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 17:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/23/2021; P: 5/24/2021; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 1:49:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:4; 1 Giăng 3:24; Ma-thi-ơ 7:24
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/9/2021; P: 5/18/2021; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 0:53:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/16/2021; P: 5/21/2021; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 8:54:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-28
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:5/16/2021; P: 5/18/2021; 132 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 10:2:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/2/2021; P: 5/5/2021; 203 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 11:40:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:4/11/2021; P: 4/13/2021; 311 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 9:32:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-5; Khải-huyền 5.6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/23/2021; P: 6/1/2021; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 11:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 1026  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.