VietChristian
VietChristian
nghe.app
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2022; P: 6/23/2022; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/5/2022; P: 6/23/2022; 60 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 13:13:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:1-5; Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 41 xem 2 lưu
Xem lần cuối 51.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 15 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 13:22:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 46 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 10:34:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/19/2022; P: 6/21/2022; 55 xem
Xem lần cuối 6/24/2022 9:56:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2022; P: 6/21/2022; 72 xem 2 lưu
Xem lần cuối 20.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/19/2022; 82 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 1:40:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/19/2022; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 5:31:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/19/2022; 24 xem
Xem lần cuối 6/24/2022 5:10:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1088  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.