VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1311 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 15:56:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1199 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 2:49:34
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-8:2
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1137 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 23:25:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1072 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 6:11:32
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1234 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 14:40:53
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1219 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 13:3:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:01-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 12:53:57
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1381 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2022 2:35:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 974 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 4:50:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 903 xem
Xem lần cuối 6/29/2022 21:48:16
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1070 / 1089  Tiếp  Cuối

1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.