VietChristian
VietChristian
nghe.app
Công-vụ các Sứ-đồ 2:12-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 949 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 8:7:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1009 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 3:58:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1126 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2022 8:42:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1078 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2022 12:34:30
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1084 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 17:4:28
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:15-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1015 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2022 20:41:28
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 999 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 21:36:23
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-5:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1063 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2022 4:33:46
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1321 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 10:23:30
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1206 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/30/2022 23:30:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1075 / 1095  Tiếp  Cuối

1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.