VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 7:23-14
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/30/2021; P: 6/12/2021; 42 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 19:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/6/2021; P: 6/11/2021; 53 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 14:14:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Truyền Đạo Lê Quang Phong
C:6/6/2021; P: 6/11/2021; 73 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 20:18:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 3:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15.12-13; 1 Giăng 3:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/30/2021; P: 6/8/2021; 55 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 16:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 93 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 3:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 4:19:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 18:34:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-41
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/23/2021; P: 6/7/2021; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 5:41:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 75 xem 4 lưu
Xem lần cuối 18.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 1026  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.