VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giô-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 57 xem 2 lưu
Xem lần cuối 27.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 58.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/30/2021; P: 6/4/2021; 306 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.91 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/30/2021; P: 6/3/2021; 178 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 18:39:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/30/2021; P: 6/3/2021; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 12:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/30/2021; P: 6/3/2021; 280 xem 8 lưu
Xem lần cuối 48.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:5/23/2021; P: 6/3/2021; 70 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 4:18:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:1-2,11-16; Các Quan Xét 7:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/30/2021; P: 6/1/2021; 252 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 0:9:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-5; Khải-huyền 5.6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/23/2021; P: 6/1/2021; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 11:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 67 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 1026  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.