VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 10:30-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 589 xem 7 lưu
Xem lần cuối 20.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:21-59
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 903 xem 3 lưu
Xem lần cuối 30.39 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:6/27/2014; 1074 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 788 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 793 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/18/2022; P: 9/20/2022; 107 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:41-46
Pastor Drake Travis
C:2/10/2013; 516 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 687 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 635 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/1/2015; 799 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 415  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.