VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 12:2; Thi-thiên 121:1-2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 1142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 37.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/3/2020; 459 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/28/2016; 525 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-13
Minh Nguyên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/2/2010; 738 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:27
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:2/15/2015; 456 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Pastor Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 615 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/9/2021; 160 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/10/2018; 469 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 571 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 319  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.