VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
2 Phi-e-rơ 1:3-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:12/26/2021; P: 12/29/2021; 281 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.18 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 834 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 3100 xem 48 lưu
Xem lần cuối 1.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-20
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:10/25/2020; P: 10/30/2020; 757 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2012; 683 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 431 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:15-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 948 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 673 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.74 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/22/2009; 2367 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1982 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 188  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.