VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sáng-thế Ký 12:1-5
Mục Sư Trần Quốc Hùng
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1431 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2011; 2204 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8.05 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 316 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/16/2007; 665 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:25-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2006; 2395 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9.80 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 1036 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5,8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 340 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:1/27/2013; 1638 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:11-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/17/2013; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12-13; Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:7/19/2018; 218 xem
Xem lần cuối 12.40 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 269  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.