VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/31/2013; 873 xem 5 lưu
Xem lần cuối 14.05 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/28/2010; 1860 xem 6 lưu
Xem lần cuối 14.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/2/2004; 890 xem 10 lưu
Xem lần cuối 14.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 925 xem 9 lưu
Xem lần cuối 14.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/12/2010; 2437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 14.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/20/2009; 2564 xem 25 lưu
Xem lần cuối 14.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-4:23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2419 xem 13 lưu
Xem lần cuối 14.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:3-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 491 xem 10 lưu
Xem lần cuối 15.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 67 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 2069 xem 30 lưu
Xem lần cuối 16.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 265  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.